topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะครูและบุคลากรได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ทั้งอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นี้

 

02   04
 05  06
 07  08
 09 014 
010 011
013 012