topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดนาบุญ

 

ปรัชญา

 

ปัญญาว ธเนน เสยฺโย  "ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์" 

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดนาบุญ มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี สุขภาพพลานามัยดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558