topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

ประวัติโรงเรียนวัดนาบุญ

     โรงเรียนวัดนาบุญ เดิมตั้งอยู่บริเวณวัดนาบุญ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2476 เดิมใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลรังสิต มีนายเฉลิม ทยานศิลป์ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ต่อมาอาคารเรียนเริ่มเก่า ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 015 จำนวน 15 ห้องเรียน มาสร้างในบริเวณพื้นที่ของสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินลำลูกกา
โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2520 และได้งบประมาณสร้างเพิ่มอีก 3 ห้องเรียน ในปีพ.ศ. 2523 โดยมีนายเจือ ปานแดง
อาจารย์ใหญ่

     ในปีพ.ศ. 2541 นายไพโรจน์ รุจาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงโรงเรียนต่อ อาทิ ปรับปรุง หน้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน อาคารอเนกประสงค์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องผู้บริหาร ห้องพักครู สนามหน้าโรงเรียน ห้องน้ำครู จัดวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงามยิ่งขึ้น จัดทำระบบเสียงตามสายให้นักเรียนอ่านข่าว ภาษาไทยวันละคำ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
โดยให้ครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อนำความรู้มาใช้สอนนักเรียนอย่างหลากหลาย จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับครูในโรงเรียน

      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 นายประดิษฐ์ ปาเลย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายไพโรจน์ รุจาพันธ์
ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 ได้พัฒนาโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารงานกระจายอำนาจ ให้ครูทุกคน
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และพัฒนาโรงเรียนด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันโรงเรียนวัดนาบุญมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 58/1 หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 446 คน ครูจำนวน 15 คน
ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีนายประดิษฐ์ ปาเลย์ เป็นผู้อำนวยการ